Rezultaty projektu

1. Otwarty kurs e-learningowy (MOOC –Masive Online Open Course)
“Wprowadzenie do przedsiębiorczości społecznej” dla studentów z różnych kierunków studiów. Ideą kursu jest zapoznanie studentów z podstawami gospodarki społecznej w tym pokazanie im możliwości związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości społecznej, tworzeniem modelu biznesowego, przygotowaniem biznes planu, sposobami na znalezienie inwestorów oraz zdobycie praktycznej wiedzy o różnych aspektach zarządzania. Kurs zawierał będzie dodatkowo e-book z 50 inspirującymi przykładami dobrych praktyk.

2. Innowacyjna platforma e-learningowa z elementami grywalizacji. Platforma wykorzystująca elementy grywalizacji posłuży do stworzenia innowacyjnego środowiska uczenia się, w którym studenci będą odkrywać koncepcje biznesowe i rozwijać kluczowe umiejętności przedsiębiorczego myślenia oraz radzenia sobie z prawdziwymi wyzwaniami biznesowymi. Platforma będzie dostępna, co najmniej do roku 2020,w 5 językach (polskim, angielskim, greckim, bułgarskim
i rumuńskim). Kursy będą wspierane przez 60 trenerów. Szacuje się, że 600 osób skorzysta z zasobów platformy w trakcie trwania projektu

3. Raport ewaluacyjny dotyczący rezultatów projektu opisujący najważniejsze osiągnięcia i wskazujący kierunki strategiczne. Dokument zaprezentowany zostanie podczas konferencji podsumowującej projekt.