Партньори

Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)

ВУЗФ е първото частно висше училище, специализирано в областта на финансите, застраховането и социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга в България и е едно от най-добрите в предоставянето на качествена наука и образование в страната:
• Преподавателите са сред най-изтъкнатите учени с богат академичен и практически опит като настоящи или бивши ръководители на държавни, местни и регионални власти, изпълнителни директори на компании, ръководители на регулаторни органи.
• Преподавателите имат значителен брой научни публикации и са участвали в редица проекти като ръководители, координатори и експерти.
• ВУЗФ е член на няколко корпоративни и CSR асоциации като Американската търговска камара, Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес, Глобалния договор на ООН и др.
• Близките взаимоотношения с бизнеса позволяват много високо професионално развитие на студентите от ВУЗФ – около 90% от завършилите работят в областта на придобитита от тях специалност в банки, застрахователни, осигурителни и търговски дружества.
• От създаването си ВУЗФ е разработило и участва в редица научни, социални и други проекти, както с ЕС, така и със собствено финансиране.

Фондация на бизнеса за образованието

Неправителствена организация с богат опит в разработването на новаторски методики за обучение, валидиране на умения и резултати от обучението.
Фондация на бизнеса за образованието (ФБО е признат лидер в областта на ученето през целия живот и кариерното ориентиране в България. Нейните национални инициативи имат огромно въздействие върху гражданите:
• От 2005 г. ФБО е създала мрежа от 37 университетски кариерни центрове, обучени и сертифицирани са над 1000 кариерни консултанти в рамките на международната програма Global Career Development Facilitator.
• БФЕ стартира Националната платформа за стажове в държавната администрация и въведе методология за стаж в българските университети и частни организации.
• Флагманската инициатива „Клуб Кариера“ беше приета от Министерството на образованието като модел за кариерно ориентиране в българските училища.
• Специалистите на ФБО участват в разработването на Рейтинговата система на българското висше образование, квалификацията на университетски преподаватели и педагогически съветници; Изграждане на капацитет за инициативи за учене през целия живот и кариерно ориентиране в Министерството на образованието, Националната агенция по заетостта и Националната агенция за приходите.
• ФБО е инициатор на национален конкурс за практики за кариерно ориентиране и осъществи проучване на кариерната мотивация на българските студенти (2007 г.), умения за намиране на работа на младите хора (2010 г.) и модели за сътрудничество между бизнеса и висшите училища в България (2013 г.).
Досега ФБО е реализирала над 30 европейски проекта, насочени към личностното и кариерно развитие, социалното включване, пригодността за заетост и предприемачеството, иновативното преподаване и учене.

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е водещо икономическо и бизнес висше учебно заведение в България с 80 годишна история, 140 000 възпитаници и утвърдена репутация в образованието, науката и управлението на проекти. Състои се от 4 факултета, 19 отдела, Институт за научни изследвания, 17 академични центъра и помощни звена (вкл. Център за дистанционно обучение, Център за следдипломно и продължаващо образование и др.). СА е акредитирано висше училище. СА е акредитирано висше учебно заведение. СА е получила институционална акредитация от Българската национална агенция за оценяване и акредитация с оценка „Много добра“.
В СА работят повече от 220 души академичен състав, като годишно се обучават повече от 8 000 български и чуждестранни студенти в трите цикъла на висшето образование. СА предлага редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в 17 бакалавърски програми, 42 уникални магистърски програми и 16 докторски програми по икономика, бизнес и администрация. Областите на специфичната експертиза на СА са: финанси, предприемачество, маркетинг, счетоводство, одит, управление на риска, управление и осигуряване на качеството, социални грижи, застраховане, социални медии, и т.н.
СА участва активно в различни програми на ЕС, междууниверситетски образователни мрежи и многонационални проекти за висше образование. СА е подписала 64 двустранни договора и 111 споразумения по програма Еразъм +. СА е член на EUA, ASЕCU и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

11235 ООД

11235 ООД е доставчик на решения, базирани на данни и оперира от офисите си във Великобритания и България. Ние предлагаме широка гама от решения като аналитичен CRM, Gamification, лоялност, управление на кампании, кредитен рейтинг, управление на риска и управление на заемите. В допълнение, ние предлагаме консултантски услуги в области като маркетингова ефективност и измерване на удовлетвореността на клиентите, факторен анализ, сегментиране, рентабилност на продуктите, прогнозни времеви редове и много други области на анализ и статистика.

Игралната платформа на 11235 се основава на най-новите тенденции в геймификацията. Тя съчетава интерактивен дизайн, психологияти анализ на данни, за да даде възможност за персонализиране на предизвикателствата, социална конкуренция, групово сътрудничество и значими награди, за да мотивирате и ангажирате своите клиенти или служители.

Институт за развитие на предприемачеството (IED)

Институтът за развитие на предприемачеството (IED) е гръцка организация, която се ангажира с насърчаването на иновациите и укрепването на предприемаческия дух.
Като признаваме предприемачеството като ключов фактор за развитието и сближаването на обществата, ние развиваме научни изследвания и сме в състояние да предоставим иновативни решения, които улесняват растежа на здравото предприемачество и насърчават заетостта. За постигането на нашата цел ние възприемаме антропоцентричен подход и си сътрудничим със социални, академични и бизнес партньори от Гърция и чужбина, като целим създаване и трансфер на ноу-хау, насърчаване на предприемаческата култура и повишаване на ефективността и жизнеспособността на предприятията.

Университет в Лодз

Университетът в Лодз, Полша се състои от 12 факултета, които предлагат програми в 90 области на обучение, 165 специалности и 90 следдипломни програми и домакин на около 37 000 студенти. Интересът към обучението в Университета в Лодз се определя не само от високото качество на преподаване, но и от съвременните програми за обучение, предлагани на полски, английски и френски език, и адаптирани към променящите се изисквания на пазара на труда. Университетът третира международното сътрудничество като начин за насърчаване на неговото развитие и за продължаване на традицията на града. Университетът непрекъснато се нарежда сред най-добрите висши учебни заведения в Полша и е водещ в области като управление, право и икономика. Факултетът по мениджмънт Университета в Лодз е едно от най-големите бизнес училища в Централна Европа, предлагащо широка гама от програми в бакалавърска, магистърска, докторска степен и програми по Бизнес адиминстрация (понастоящем над 5000 студенти участват във всички форми на обучение). Въпреки че Факултетът по мениджмънт е сравнително младо бизнес училище, от създаването му досега е имало значителен ръст на интелектуалния потенциал. Факултетът предлага редица специализирани следдипломни курсове, които се съсредоточават върху професионалните компетенции в областта на напр. предприемачество, счетоводство, човешки ресурси, управление на качеството, прилагане на иновации, публична администрация, информационни технологии, логистика и др. Програмите на следдипломните обучения са предназначени да посрещнат изискванията на работодателите и да се съсредоточат върху изграждането на знания и умения, необходими за определена работа.

Университет „Титу Майореску“

Университетът „Титу Майореску“ е водещо частно висше училище в Румъния, което непрекъснато се развива от основаването си през 1990 година. Университетът разполага с около 500 факултетни кадри и над 8000 студенти (бакалавърска, магистърска и докторска степен) в катедрите си по психология, икономика, IT, социални науки, медицина, дентална медицина и фармация.
Университетът е член на Асоциацията на европейските университети (EUA), Международната асоциация на университетите (IAU) и Европейската асоциация на координаторите на Еразъм (ЕОАЕ) и участва в двустранното сътрудничество чрез програма „Учене през целия живот“ Еразъм.
През последните 5 години УТМ участва в над 17 проекта за развитие, финансирани от Европейския социален фонд, както и в други национални и международни изследователски проекти. От тях 4 проекта целят развитие на предприемачески умения (общ бюджет около 5.475.000 евро), насочени към над 1100 обучаеми. Кариерното ориентиране се фокусира върху 7 проекта (общ бюджет около 6.5 млн. евро), достигайки над 11 000 студенти, разработвайки анализи на нуждите, методи за консултиране и управление на екипи на проекти до 50 членове / проект. Има 2 ресурсни центъра, предназначени да подкрепят предприемачеството в университета. Развитието на кариерата е добре представено чрез Центъра за кариерно консултиране, а социалното предприемачество е една от областите, изследвани чрез дейностите в центровете.

Училище по мениджмънт на Университета в Шефилд

Училището по мениджмънт на Университета в Шефилд е водещо бизнес училище с репутация от световна класа за висококачествено преподаване, преуспяваща научно-изследователска работа и модерно мислене.
Научните изследвания в Училището по мениджмънт са международно признати, което е видно от резултатите от изследването на REF 2014. Членовете на екипа участват в социално отговорни изследвания, публикуват научни трудове с високо качество и активно ангажират неакадемични потребители, за да създадат положителна промяна на организациите и обществото. В съответствие с мисията на училището, изследователска му стратегия е да консолидира и доразвива съществуващите предимства на научните изследвания за преосмисляне и прилагане на социално отговорни работни практики.
Фокусирано върху устойчивостта и социалната отговорност, Училището по мениджмънт на Университета в Шефилд създава изследователска среда, която изгражда специализиран капацитет и подхранва следващото поколение ръководители. Ролята на „Шефилд Академик“ е ясно формулирана: „Преследване на високи научни постижения във връзка с въпроси от голямо значение и обществена полза в различни сфери на обучение, чрез предоставяне на научно ръководство, подкрепа на професионалната практика на изследователската общност и демонстриране по всяко време най-високите стандарти за научна етика и почтеност. „