Приключението Open Mind започна!

Open Mind е проект по програма Erasmus+, който има за цел да популяризира социалното предприемачество сред жени, възрастни обучаеми и студенти от специалности, които не са с бизнес насоченост, чрез геймифициран отворен онлайн курс.

http://platform.open-mind-project.eu

 

За проекта Open Mind

Въпреки положителното въздействие, което социалните предприятия имат върху икономиката и обществото като цяло, в момента по-голямата част от курсовете по предприемачество се предлагат в бизнес и икономически специалности, така че в действителност повечето студенти нямат възможност да участват в такива курсове и програми. Данни на Евростат и The Global Entrepreneurship Monitor показват, че две трети от младите хора и жените в ЕС смятат, че не притежават необходимите за стартиране на бизнес знания и умения, което е една от най-значимите пречки за създаването на предприятия.

Планът за действие в областта на предприемачеството 2020 подчертава, че обучението по предприемачество е една от инвестициите с най-висока възвращаемост, която Европа може да направи. Това изисква общите компетенции, необходими в социалното предприемачество, да се превърнат в общи – не само за студентите в бизнес специалности, но и за тези в хуманитарни, художествени, научно-приложни и технически.

За да отговори на тези предизвикателства, проекта Open Mind развива и пилотира иновативен геймифициран отворен онлайн курс по социално предприемачество за жени и студенти в не-икономически специалности.

За партньорството

Партньор 1. Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), България
Лидер в предоставянето на качествено образование в сферата на бизнеса и предприемачеството в България, специализирано в предприемачество и иновации, финанси, застраховане и социално осигуряване, мениджмънт и маркетинг, с голям опит в разработването и доставянето на програми за онлайн обучение.

Партньор 2. Фондация на Бизнеса за Образованието (ФБО), България
Водеща организация в областта на ученето през целия живот и кариерното ориентиране в България с повече от 20 национални инициативи и проекти на ЕС, които оказват огромно влияние върху пригодността за заетост, личностното развитие и кариерното развитие.

Партньор 3. Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – Свищов, България
Признат доставчик на образование, опитен в разработването и тестването на новаторски методики за обучение и обучение за предприемачески умения, при проектиране на решения за обучение, основани на платформи за дистанционно обучение, при валидиране на умения и резултати от обучението.

Партньор 4. 11235 ООД, България
Консултантска компания, оперираща във Великобритания и България, специализирана в разработването на решения за анализ на данни за клиентите. Нейната уеб базирана гемифицирана платформа EnterPlay съчетава дизайн на взаимодействието, психологията и анализ на данните, давайки възможност за персонализиране на предизвикателства, социална конкуренция, групово сътрудничество и значими награди, които да мотивират и ангажират клиентите.

Партньор 5. Институт за развитие на предприемачеството (IED), Гърция
IED има над 10-годишен опит в популяризирането на социалното предприемачество и осигуряването на помощ за стартиране и наставничество, особено за младите хора и за жените.

Партньор 6. Университетът в Лодз (ULO), Полша
Едно от водещите публични висши учебни заведения в Полша. Университетът се стреми да поддържа най-високото качество на образованието и научните изследвания, като търси възможности за реализиране на научни идеи и научни концепции и предлага образование насочено към студентите, в сътрудничество с научни организации и фирми.

Партньор 7. Университет „Титу Майореску“ (UTM), Румъния
Голям частен университет в Румъния, осигуряващ образование в областта на психологията, икономическите науки, правото, информационните технологии, социалните науки, медицината, денталната медицина и фармацията. Университетът развива предприемаческите умения на своите студенти чрез Центъра за кариерно консултиране, 2 ресурсни центъра за развитие на предприемачеството, както и чрез различни проекти по тази тема.

Партньор 8. Университетът в  Шефилд (USFD), Великобритания
Училището по мениджмънт на университета в Шефилд е водещо бизнес училище с репутация от световна класа за висококачествено преподаване, преуспяваща научна дейност и модерно мислене.

Вижте още

Новини